G-426N9FQHKK

Kunder og leverandører ved Bruno Bank’s Oliefyrservice.

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Bruno Bank’s oliefyrservice v/Bruno Bank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Bruno Bank’s Oliefyrservice

Grindstedvej 90

7184 Vandel

Tlf.: 51 26 198 80

CVR: 452 393 57

Mail: kontor@brunobank.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at have en opdateret kundedatabase
 • Muligheden for at fremsende fakturaer samt kontoudtog

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykke.

 

3. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr.)
 • Mailadresse
 • Faktureringshistorik

 

 • Særlige kategorier af personoplysninger (Følsomme personoplysninger):
 • Ingen

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: databehandlere

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker hellere ikke behandlingen af personoplysninger der jf. punkt 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

 

8. Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte os (se punkt 1)

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

9. Klage til datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk